English

Správní právo

Praxe naší kanceláře rovněž zahrnuje právní služby týkající se správního práva, zejména pak zastupování v řízeních před správními orgány a soudy v rámci správního soudnictví, ale i řešení hmotněprávních záležitostí v oblasti stavebního práva, nakládání s odpady, přestupkového práva, živnostenského práva nebo záležitostí vztahujících se k podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V oblasti správního práva poskytujeme kromě všeobecného právní poradenství mimo jiné také:

  • sepisování podání v rámci správního řízení a správního soudnictví a řádných i mimořádných opravných prostředků
  • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy, zejména pak v řízeních u katastrálních úřadů, stavebních úřadů a živnostenských úřadů a zastupování před správními soudy.