English

Soudní spory

Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, ale i v souvislosti s nuceným výkonem rozhodnutí rovněž patří mezi hlavní oblasti působení naší kanceláře.

Ve sporných záležitostech vždy preferujeme smírné vyřešení daného sporu před jeho řešením prostřednictvím soudu, resp. rozhodčího soudu. V oblasti soudních sporů poskytujeme poradenství jak společnostem, tak privátní klientele v souvislosti s vymáháním pohledávek v obchodních i občanskoprávních vztazích, ve sporech o zaplacení náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení, o vyklizení bytu nebo nebytových prostor, o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru, o určení, zda právní poměr nebo právo je či není, a dále při zastupování v rámci výkonu rozhodnutí nebo zastavení exekuce, a to vše i ve sporech s mezinárodním aspektem. Specifickou oblastí naší praxe je poskytování právních služeb v oblasti přepravy zboží, včetně mezinárodní přepravy zboží.

Naše právní poradenství zahrnuje:

  • komplexní analýzu daného nároku a vyhodnocení situace z hlediska hmotného i procesního práva
  • přípravu předžalobní výzvy protistraně
  • přípravu žaloby
  • vyjednávání případného mimosoudního řešení (soudní smír)
  • zastupování před soudy
  • případně zastupování při nuceném výkonu rozhodnutí (výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora).